RECEPTIA CONSTRUCTIILOR, MODIFICATA SEMNIFICATIV DE GUVERN
Comisia de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente nu mai poate recomanda amânarea recepției, ci doar admiterea sau respingerea acestei proceduri, potrivit Hotărârii adoptate de Guvernul Grindeanu în ședința din 18 mai, care modifică HG nr. 273 din 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

Executivul consideră că noile modificări vor reglementa strict procesul de recepție, vor crește calitatea construcțiilor și vor spori responsabilitatea investitorilor, a executanților și a factorilor implicați în procesul de recepție.

Astfel, din componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor vor face parte, în mod obligatoriu: * un reprezentant desemnat de către investitor, care este și președintele comisiei; * un reprezentant desemnat de către autoritatea administrației publice competente care a emis autorizația de construire sau desființare; * 1-3 specialiști în domeniul lucrărilor de construcții supuse recepției, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, desemnați de investitor, alții decât cei implicați în proiectarea sau execuția obiectivului de investiții; aceștia își desfășoară activitatea ca angajați ai investitorului, cu contract de muncă sau pe bază de contract de prestări de servicii, ca persoană fizică autorizată, după caz.

Comisia de recepție poate funcționa numai în prezența a cel puțin două treimi din membrii numiți, iar decizia se ia cu majoritatea membrilor. Reprezentanții autorităților administrației publice și ai organelor cu atribuții de control în comisia de recepție au drept de veto, iar în cazul în care aceștia propun respingerea recepției, aceasta trebuie motivată în scris.

După caz, componența comisiei se completează, în mod obligatoriu, cu: * un reprezentant desemnat de către Inspectoratul de Stat în Construcții pentru obiectivele de investiții, indiferent de sursa de finanțare, încadrate în categoria de importanță A – „excepțională”, B – „deosebită” și C – „normală”, precum și pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice; * un reprezentant desemnat de către inspectoratele pentru situații de urgență județene / București-Ilfov pentru construcțiile menționate în Legea nr. 103 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor; * un reprezentant desemnat de către direcțiile județene pentru cultură sau a municipiului București, pentru construcțiile nominalizate în lista monumentelor istorice; * un reprezentant desemnat de către ordonatorul principal de credite bugetare, care nu are sau nu se subrogă calității de investitor în cazul obiectivelor de investiții încadrate în categoria de importanță A – „excepțională” sau B – „deosebită”, finanțate total sau parțial din fonduri publice și pentru care aprobarea documentațiilor tehnico-economice este de competența Guvernului.

Decizia comisiei nu reprezintă o simplă recomandare. Astfel, investitorul aprobă admiterea sau respingerea recepției, numai în conformitate cu decizia comisiei, în termen de trei zile de când acest organism a luat decizia. Tot investitorul este cel care semnează procesul-verbal la terminarea lucrărilor. Totodată, este interzisă utilizarea construcției a cărei recepție la terminarea lucrărilor a fost respinsă, până la finalizarea remedierilor, aceasta fiind pusă în stare de conservare prin grija și cheltuiala investitorului.

Recepția finală este organizată de proprietar, acesta stabilind data de începere a recepției finale în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanție.
Citeste articolul intreg pe http://https://www.arenaconstruct.ro/receptia-constructiilor-modificata-semnificativ-de-guvern/

Sursa: arenaconstruct.ro


Stiri